دومین سن ایچی به گیتی پسند پیوست/یورش اصفهان به ساوه

0
104

در ادامه خرید های گیتی پسند،دومین خرید این تیم از سن ایچ انجام شد و رضا سپندار به این تیم اصفهانی پیوست

افزودن دیدگاه