برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال

0
5679

برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال

هفته چهاردهم

جمعه ۱۱ آبان- ساعت ۱۶

شهروند ساری-فرش آرای مشهد

مس سونگون ورزقان-پارسیان شهرقدس

ارژن شیراز-آذرخش بندرعباس

مقاومت البرز- گیتی پسند اصفهان

حفاری خوزستان- مقاومت قرچک

اهورا بهبهان- سن ایچ ساوه

سوهان محمد سیمای قم- شهرداری ساوه

هفته پانزدهم

جمعه ۱۸ آبان- ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس- شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان- ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس- شهروند ساری

گیتی پسند اصفهان- سوهان محمد سیمای قم

مقاومت قرچک- مقاومت البرز

فرش آرای مشهد- اهورای بهبهان

سن ایچ ساوه- حفاری خوزستان

هفته شانزدهم

پنجشنبه ۲۴ آبان- ساعت ۱۶

شهروند ساری-مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه-گیتی پسند اصفهان

سوهان محمد سیمای قم- مقاومت قرچک

اهورا بهبهان-آذرخش بندرعباس

ارژن شیراز-پارسیان شهرقدس

مقاومت البرز- سن ایچ ساوه

حفاری خوزستان-فرش آرای مشهد

هفته هفدهم

جمعه ۲ آذر- ساعت ۱۶

مس سونگون ورزقان-اهورا بهبهان

پارسیان شهر قدس- گیتی پسند اصفهان

ارژن شیراز- شهروند ساری

مقاومت قرچک-شهرداری ساوه

سن ایچ ساوه- سوهان محمد سیما قم

آذرخش بندرعباس- حفاری خوزستان

فرش آرای مشهد- مقاومت البرز

هفته هجدهم

پنجشنبه ۸ آذر- ساعت ۱۶

شهروند ساری- پارسیان شهر قدس

گیتی پسند اصفهان-مقاومت قرچک

اهورا بهبهان- ارژن شیراز

شهرداری ساوه – سن ایچ ساوه

سوهان محمد سیما قم- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- آذرخش بندرعباس

حفاری خوزستان- مس سونگون ورزقان

هفته نوزدهم

یکشنبه ۱۸ آذر- ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس- مقاومت قرچک

شهروند ساری- اهورا بهبهان

سن ایچ ساوه- گیتی پسند اصفهان

ارزن شیراز- حفاری خوزستان

فرش آرای مشهد- شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان- مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس- سوهان محمد سیمای قم

هفته بیستم

شنبه ۲۴ آذر-ساعت ۱۶

سوهان محمد سیمای قم- مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه- آذرخش بندرعباس

حفاری خوزستان- شهروندساری

گیتی پسند اصفهان- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- ارژن شیراز

مقاومت قرچک- سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان- پارسیان شهر قدس

هفتته بیست و یکم

جمعه ۳۰ آذر-ساعت ۱۶

مس سونگون- شهرداری ساوه

ارژن شیراز- سوهان محمد سیمای قم

فرش آرای مشهد- مقاومت قرچک

شهروند ساری- مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس- گیتی پسند اصفهان

اهورا بههبان-حفاری خوزستان

پارسیان شهر قدس- سن ایچ ساوه

هفته بیست و دوم

چهارشنبه ۵ دی ماه- ساعت ۱۶

گیتی پسند اصفهان- مس سونگون ورزقان

سن ایچ ساوه- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- اهورا بهبهان

مقاومت قرچک- آذرخش بندرعباس

سوهان محمد سیمای قم- شهروند ساری

حفاری خوزستان- پارسیان شهرقدس

شهرداری ساوه-ارژن شیراز

هفته بیست و سوم

سه شنبه ۱۱ دی ماه- ساعت ۱۶

ارزن شیراز- گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری- شهرداری اسوه

آذرخش بندرعباس- سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان- سوهان محمد سیمای قم

مس سونگون ورزقان- مقاومت قرچک

حفاری خوزستان- مقاومت البرز

پارسیان شهرقدس- فرش آرای مشهد

هفته بیست و چهارم

یکشنبه ۱۶ دی ماه – ساعت ۱۶

مقاومت البرز- پارسیان شهرقدس

فرش آرای مشهد- آذرخش بندرعباس

سوهان محمد سیمای قم- حفاری خوزستان

سن ایچ ساوه- مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه- اهورا بهبهان

مقاومت قرچک- ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان- شهروند ساری

هفته بیست و پنجم

جمعه ۲۱ دی ماه – ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس- آذرخش بندرعباس

مقاومت البرز- سوهان محمد سیمای قم

مس سونگون ورزقان- فرش آرای مشهد

حفاری خوزستان- شهرداری ساوه

ارزن شیراز سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان- گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری- مقاومت قرچک

هفته بیست و ششم

پنجشنبه ۲۷ دیماه- ساعت ۱۶

سوهان محمد سیمای قم- پارسیان شهر قدس

سن ایچ ساوه -شهروند ساری

شهرداری ساوه- مقاومت البرز

فرش آرای مشهد-ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان- حفاری خوزستان

آذرخش بندرعباس- مس سونگون ورزقان

مقاومت قرچک- اهورا بهبهان


 

افزودن دیدگاه