نجفی رفت ،کافی آمد/افضل میرود که بیغم بیاید؟

0
102

بعد از مدت ها که شایعه تغییر مدیریتی در تیم مس به گوش میرسید،عاقبت این اتفاق رخ داد تا نجفی در مسیر خروج قرار بگیرد و کافی وارد شود.

مس در حال حاضر دوران سختی را پشت سر میگذارد.جدا از تغییر مدیریتی که قطعا با تغییر روش ها همراه خواهد بود،با محرومیت یکساله سرمریی خود مواجه است.اگر چه محرومیت یکساله افضل تایید شد و راهی برای نقض این دستور وجود ندارد،اما باز هم تمرینات مس با افضل پیگیری میشود. حالا با آمدن کافی احتمال تغییرات وجود دارد.چرا که کافی رابطه خوبی با حمید بی غم دارد.این رابطه خوب منجر به قهرمانی مس شده بود .حالا باید دید با آمدن کافی و محرومیت افضل،بی غم دوباره به مس برمیگردد؟اگر جنجال های فینال و مصاحبه های افضل و بی غم بر علیه هم نبود،میشد تصور که دوباره با هم کار کنند.اما حالا این اتفاق بعید است.اگر چه از ممکن است این دو نفر فردا با هم همکار شوند و تمام آن مصاحبه ها تکذیب و کار رسانه ها عنوان شود.

باید منتظر بود و دید کافی برای هدایت تیمش با مربی محروم ادامه میدهد،بی غم را برمیگرداند یا گزینه دیگری در پیش خواهد گرفت.

افزودن دیدگاه