برنامه کامل لیگ برتر فصل ۹۸

0
399

برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر ۹۸

هفته اول:۱۴ تیرماه ۹۸

شهروند ساری- سن ایچ ساوه

مقاومت البرز- سوهان محمدسیما

ستارگان ورامین- فرش آرا مشهد

ارژن شیراز- آذرخش بندرعباس

اهورا بهبهان- مس سونگون

شاهین کرمانشاه – حفاری اهواز

گیتی پسند – هایپر شهر شاهین شهر

هفته دوم: ۱۹ تیرماه ۹۸ 

مقاومت -شهروند

فرش آرا-سن ایچ

سوهان محمد سیما قم-ارژن

مس -ستارگان ورامین

آذرخش-شاهین کرمانشاه

هایپر شاهین شهر-اهورا

حفاری -گیتی پسند

هفته سوم:۲۵ تیرماه ۹۸

شهروند-فرش آرا

ارژن-مقاومت

سن ایچ-مس

شاهین-سوهان محمد سیما

ستارگان ورامین-هایپر شاهین شهر

گیتی پسند-آذرخش

اهورا بهبهان-حفاری

هفته چهارم: ۳۰ تیرماه ۹۸

ارژن-شهروند

مس-فرش آرا

مقاومت-شاهین

هایپر-سن ایچ

سوهان محمد سیما – گیتی پسند

حفاری-ستارگان ورامین

آذرخش-اهورا

هفته پنجم: چهارم مرداد ماه ۹۸ ساعت ۱۸

شهروند-مس

شاهین-ارژن

فرش آرا-هایپر

گیتی -مقاومت

سن ایچ-حفاری

اهورا-سوهان محمد سیما

ستارگان ورامین-آذرخش

هفته ششم: ۱۰ مرداد ماه ۹۸ ساعت ۱۸

شاهین-شهروند

هایپر شاهین شهر-مس

ارژن-گیتی پسند

حفاری-فرش آرا

مقاومت-اهورا

آذرخش-سن ایچ

سوهان محمد سیما-ستارگان ورامین

هفته هفتم:۱۷ مرداد ماه ۹۸

شهروند-هایپر

گیتی پسند-شاهین

مس-حفاری (متعاقبا اعلام خواهد شد)

اهورا-ارژن

فرش آرا-آذرخش

ستارگان ورامین-مقاومت

سن ایچ-سوهان محمد سیما

هفته هشتم: (۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ۹۸)

گیتی پسند-شهروند (پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه)

حفاری-هایپر (پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه)

شاهین-اهورا (پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه)

آذرخش-مس (متعاقبا اعلام خواهد شد)

ارژن- ستارگان ورامین (جمعه ۲۵ مرداد ماه ۹۸)

سوهان محمد-فرش آرا (جمعه ۲۵ مرداد ماه ۹۸)

مقاومت -سن ایچ (جمعه ۲۵ مرداد ماه ۹۸)

هفته نهم: (۳۱ مرداد ماه و ۱ شهریورماه ۹۸)

شهروند-حفاری

اهورا-گیتی پسند

هایپر-آذرخش

ستارگان-شاهین

مس-سوهان محمدسیما

سن ایچ-ارژن

فرش آرا-مقاومت

هفته دهم:پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ شهریورماه ۹۸)

اهورا-شهروند

آذرخش-حفاری

گیتی پنسد-ستارگان

سوهان محمد-هایپر

شاهین- سن ایچ

مقاومت-مس

ارژن-فرش آرا

هفته یازدهم:

شهروند-آذرخش

ستارگان-اهورا

حفاری-سوهان محمد

سن ایچ-گیتی پسند

هایپر-مقاومت

فرش آرا-شاهین

مس- ارژن

هفته دوازدهم:

ستارگان-شهروند ساری

سوهان محمد-آذرخش

اهورا-سن ایچ

مقاومت-حفاری

گیتی پسند-فرش آرا

ارژن-هایپر

شاهین-مس

هفته پایانی:

شهروند-سوهان محمد سیما قم

سن ایچ- ستارگان

آذرخش-مقاومت

فرش آرا-اهورا

حفاری-ارژن

مس -گیتی پسند

هایپر-شاهین

افزودن دیدگاه