نتایج و برنامه کامل هفتگی لیگ دسته اول فوتسال ۹۷

0
277

برنامه و نتایج دور گروهی :

هفته نخست
جمعه ۹۶/۰۸/۰۵

گروه اول

صدرای شیراز ۳ – ۳ نفت امیدیه

هبلکس رضوی مشهد ۱ -۱ هایپر شاهین شهر

شهرداری رشت ۴ – ۰ خالص سازان زنجان

پاس ناجای البرز ۱ – ۱ رسالت مازندران

الماس شهر قم استراحت

گروه دوم

شهرداری قزوین۳ – ۴ ایرالکو اراک

شاهد رامک شیراز ۲ – ۲ شاهین کرمانشاه

عباس نژاد اقلید ۲ – ۲ رعد پدافند اصفهان

مقاومت تهران ۶ – ۴ سفیر تهران

ابی پوشان اهواز استراحت

هفته دوم
۹۷/۰۶/۲۲ پنجشنبه
ساعت ۱۷:۰۰

گروه اول

نفت امیدیه – استراحت
الماس شهرقم ۳ – ۳ هپلکس رضوی مشهد
خالص سازان زنجان ۴ – ۳ شهرصدرا شیراز
هایپرشهر شاهین شهر ۰ – ۲ پاس ناجا البرز
نام آوران رسالت مازندران ۱ – ۲ شهرداری رشت

گروه دوم

شاهد رامک شیراز ۳ – ۱ شهرداری قزوین
رعد پدافند اصفهان ۳ – ۳ ایرالکو اراک
شاهین کرمانشاه ۳ – ۲ مقاومت تهران
سفیر گفتمان تهران ۵ – ۱ مقاومت عباس نژاد اقلید

هفته سوم
۹۷/۰۷/۰۶ جمعه
ساعت ۱۶:۰۰

گروه اول
هبلکس رضوی مشهد – استراحت
نفت امیدیه ۳ – ۱ خالص سازان زنجان
پاس ناجا البرز ۳ – ۰ الماس شهر قم
صدرا شیراز ۱ – ۵ نام آوران رسالت مازندران
شهرداری رشت ۱ – ۱ هایپرشهر شاهین شهر

گروه دوم

شهرداری قزوین ۵ – ۳ رعد پدافند اصفهان
مقاومت تهران ۲ – ۳ شاهدرامک شیراز
ایرالکو اراک ۲ – ۱ سفیرگفتمان تهران
مقاومت عباس نژاد ۴ – ۴ شاهین کرمانشاه

هفته چهارم
جمعه ۹۷/۰۷/۱۳
ساعت ۱۶:۰۰

گروه اول

خالص سازان زنجان – استراحت
هبلکس رضوی مشهد ۱ – ۱ پاس ناجا البرز
نام آوران رسالت مازندران ۱ – ۲ نفت امیدیه
الماس شهر قم ۱ – ۱ شهرداری رشت
هایپرشهر شاهین شهر ۳ – ۱ صدرا شیراز

گروه دوم

مقاومت تهران ۲ – ۲ شهرداری قزوین
سفیرگفتمان تهران ۳ – ۱ رعد پدافند اصفهان
شاهد رامک شیراز ۱ – ۲ مقاومت عباس نژاد اقلید
شاهین کرمانشاه ۳ – ۱ ایرالکو اراک

هفته پنجم
۹۷/۰۷/۲۰ جمعه
ساعت ۱۶:۰۰

گروه اول

پاس ناجا البرز – استراحت
خالص سازان زنجان ۲ – ۲ نام آوران رسالت مازندران
شهرداری رشت ۰ – ۰ هبلکس رضوی مشهد
نفت امیدیه ۰ – ۳ هایپرشهر شاهین شهر
صدرا شیراز ۲ – ۳ الماس شهر قم

گروه دوم

شهرداری قزوین ۱ – ۵ سفیر گفتمان تهران
مقاومت عباس نژاد اقلید ۱ – ۶ مقاومت تهران
رعد پدافند اصفهان ۲ – ۳ شاهین کرمانشاه
ایرالکو اراک ۴ – ۴ شاهد رامک شیراز

هفته ششم
۹۷/۰۷/۲۷ جمعه
ساعت ۱۶

گروه اول

نام آوران رسالت مازندران – استراحت
پاس ناجا البرز ۲ – ۲ شهرداری رشت
هایپرشهر شاهین شهر ۲ – ۳ خالص سازان زنجان
هبلکس رضوی مشهد ۳ – ۱ صدرا شیراز
الماس شهر قم ۰ – ۲ نفت امیدیه

گروه دوم

مقاومت عباس نژاد ۲ – ۵ شهرداری قزوین
شاهین کرمانشاه ۵ – ۶ سفیرگفتمان تهران
مقاومت تهران ۰ – ۰ ایرالکو اراک
شاهدرامک شیراز ۴ – ۴ رعد پدافند اصفهان

هفته هفتم
۹۷/۰۸/۰۴ جمعه
ساعت ۱۶:۰۰

گروه اول

شهرداری رشت – استراحت
نام آوران رسالت مازندران ۲ – ۲ هایپرشهر شاهین شهر
صدرا شیراز ۱ – ۲ پاس ناجا البرز
خالص سازان زنجان ۲ – ۰ الماس شهر قم
نفت امیدیه ۴ – ۱ هبلکس رضوی مشهد

گروه دوم

شهرداری قزوین – شاهین کرمانشاه(نیمه تمام)
ایرالکو اراک ۲ – ۳ مقاومت عباس نژاد اقلید
سفیر گفتمان تهران ۱۰ – ۲ شاهدرامک شیراز
رعد پدافند اصفهان ۱ – ۳ مقاومت تهران

هفته هشتم
۹۷/۰۸/۱۰ پنجشنبه
ساعت ۱۶:۰۰

گروه اول
هایپرشهر شاهین شهر – استراحت
شهرداری رشت ۵ – ۳ صدرا شیراز
الماس شهر قم ۲  – ۳ نام آوران رسالت مازندران
پاس ناجا البرز ۱ – ۲ نفت امیدیه
هبلکس رضوی مشهد ۲ – ۴ خالص سازان زنجان

هفته نهم
۹۷/۰۸/۲۰ یکشنبه
ساعت ۱۶:۰۰

گروه اول

صدرا شیراز – استراحت
هایپرشهر شاهین شهر ۴ – ۲ الماس شهرقم
نفت امیدیه ۲ – ۰ شهرداری رشت
نام آوران رسالت مازندران ۲ – ۱ هبلکس رضوی مشهد
خالص سازان زنجان ۴ – ۳ پاس ناجا البرز

هفته دهم

 جمعه ۹۷/۹/۹
ساعت ۱۵:۰۰

گروه اول

الماس شهر قم – استراحت
هایپرشهر شاهین شهر ۶ – ۳ هبلکس رضوی مشهد
نفت امیدیه ۱ – ۰ صدرا شیراز
نام آوران رسالت مازندران ۴ – ۲ پاس ناجا البرز
خالص سازان زنجان ۵ – ۱شهرداری رشت

گروه دوم

رعد پدافند اصفهان ۳ – ۱ مقاومت عباس نژاد

شاهین کرمانشاه ۵ – ۰  شاهدرامک شیراز

سفیرگفتمان تهران ۳ – ۳ مقاومت تهران

ایرالکو اراک ۵ – ۲ شهرداری قزوین

هفته یازدهم
۹۷/۰۹/۱۶ جمعه
ساعت ۱۵:۰۰

گروه اول

نفت امیدیه – استراحت
هپلکس رضوی مشهد ۶ – الماس شهرقم ۳
شهرصدرا شیراز ۴ – خالص سازان زنجان ۴
پاس ناجا البرز ۴ – هایپرشهر شاهین شهر ۶
شهرداری رشت۲  – نام آوران رسالت مازندران ۲

گروه دوم

شهرداری قزوین ۳ – شاهد رامک شیراز صفر
ایرالکو اراک ۲ – رعد پدافند اصفهان۲
مقاومت تهران ۳ – شاهین کرمانشاه ۱
مقاومت عباس نژاد اقلید ۶ – سفیر گفتمان تهران ۶

هفته دوازدهم

گروه اول
هبلکس رضوی مشهد – استراحت
خالص سازان زنجان ۲ – ۲ نفت امیدیه
الماس شهر قم ۲ – ۳ پاس ناجا البرز

نام آوران رسالت مازندران  ۲-۲ صدرا شیراز
هایپرشهر شاهین شهر ۳- ۲ شهرداری رشت

گروه دوم

رعد پدافند اصفهان ۱ – ۵ شهرداری قزوین
شاهدرامک شیراز ۲ – ۴ مقاومت تهران
سفیرگفتمان تهران ۸ – ۰ ایرالکو اراک
شاهین کرمانشاه ۸ – ۲ مقاومت عباس نژاد

هفته سیزدهم

گروه اول

خالص سازان زنجان – استراحت
پاس ناجا البرز۳ -۰ هبلکس رضوی مشهد
نفت امیدیه۴ – ۱نام آوران رسالت مازندران
شهرداری رشت ۳- ۲ الماس شهر قم
صدرا شیراز۲ – ۳ هایپرشهر شاهین شهر

گروه دوم

شهرداری قزوین ۲ – ۴ مقاومت تهران
رعد پدافند اصفهان  ۱- ۵ سفیرگفتمان تهران
مقاومت عباس نژاد اقلید۲ -۰ شاهد رامک شیراز
ایرالکو اراک۳ – ۴ شاهین کرمانشاه

هفته چهاردهم

گروه اول

پاس ناجا البرز – استراحت
نام آوران رسالت مازندران۳ – ۱خالص سازان زنجان
هبلکس رضوی مشهد۲ – ۲شهرداری رشت
هایپرشهر شاهین شهر۳ – ۳نفت امیدیه
الماس شهر قم ۴- ۳ صدرا شیراز

گروه دوم

سفیر گفتمان تهران۳ – ۱ شهرداری قزوین
مقاومت تهران ۴ – ۳ مقاومت عباس نژاد اقلید
شاهین کرمانشاه ۲ – ۳رعد پدافند اصفهان
شاهد رامک شیراز ۴- ۳ ایرالکو اراک

هفته پانزدهم

گروه اول

نام آوران رسالت مازندران – استراحت
شهرداری رشت – پاس ناجا البرز
خالص سازان زنجان – هایپرشهر شاهین شهر
صدرا شیراز – هبلکس رضوی مشهد
نفت امیدیه – الماس شهر قم

گروه دوم

شهرداری قزوین – مقاومت عباس نژاد
سفیرگفتمان تهران – شاهین کرمانشاه
ایرالکو اراک – مقاومت تهران
رعد پدافند اصفهان – شاهدرامک شیراز

هفته شانزدهم

گروه اول

شهرداری رشت – استراحت
هایپرشهر شاهین شهر – نام آوران رسالت مازندران
پاس ناجا البرز – صدرا شیراز
الماس شهر قم – خالص سازان زنجان
هبلکس رضوی مشهد – نفت امیدیه

گروه دوم

شاهین کرمانشاه – شهرداری قزوین
مقاومت عباس نژاد اقلید- ایرالکو اراک
شاهدرامک شیراز – سفیر گفتمان تهران
مقاومت تهران – رعد پدافند اصفهان

هفته هفدهم

گروه اول
هایپرشهر شاهین شهر – استراحت
صدرا شیراز- شهرداری رشت
نام آوران رسالت مازندران – الماس شهر قم
نفت امیدیه – پاس ناجا البرز
خالص سازان زنجان- هبلکس رضوی مشهد

هفته هجدهم

گروه اول

صدرا شیراز – استراحت
الماس شهرقم – هایپرشهر شاهین شهر
شهرداری رشت – نفت امیدیه
هبلکس رضوی مشهد – نام آوران رسالت مازندران
پاس ناجا البرز – خالص سازان زنجان

افزودن دیدگاه