نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر فوتسال کشور در سال ۹۷

0
699

نتایج مرحله پلی آف لیگ برتر سال ۹۷

دور اول :

۹۷/۱۱/۵

گیتی پسند اصفهان ۶ – ۱ مقاومت البرز

مس سونگون ورزقان ۶ – ۱ شهروند ساری

فرش ارای مشهد ۰ – ۱ محمد سیما قم

حفاری اهواز ۶ – ۳ سن ایچ ساوه

دور دوم :

۹۷/۱۱/۱۱

مقاومت البرز ۱ –  ۶ گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری ۴ –  ۵ مس سونگون ورزقان

محمد سیما قم ۲ – ۰ فرش ارای مشهد

سن ایچ ساوه ۳ –  ۲ حفاری اهواز

دور سوم:

۹۷/۱۱/۱۹ جمعه ساعت ۱۶ – اهواز

حفاری اهواز – سن ایچ ساوه

جدول رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور در پایان بیست و شش هفته سال ۹۷

 

نتایج بازیهای مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال کشور از هفته اول تا بیست و ششم 

هفته اول

پارسیان شهرقدس ۲ – ۳ مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه ۰ – ۲ محمدسیما قم

آذرخش بندرعباس ۴ – ۳ لبنیات ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان ۲ – ۱ مقاومت البرز

مقاومت قرچک ۲ – ۵ شرکت ملی حفاری ایران

سن ایچ ساوه ۲ – ۰ اهورا بهبهان

هفته دوم

شهرداری ساوه ۲ – ۸ پارسیان شهرقدس

لبنیات ارژن شیراز ۱- ۱ مس سونگون ورزقان

محمدسیما قم ۲ – ۲ گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری ۴ – ۲ آذرخش بندر عباس

مقاومت البرز ۱ – ۱مقاومت قرچک

اهورا بهبهان ۵ – ۶ فرش آرا مشهد

شرکت ملی حفاری ایران ۳– ۲سن ایچ ساوه

هفته سوم

پارسیان شهرقدس ۲ – ۶ لبنیات ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان ۶ – ۰ شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان ۳ – ۲ شهروند ساری

مقاومت قرچک ۱ – ۱ محمدسیما قم

آذرخش بندر عباس ۳ – ۱ اهورا بهبهان

سن ایچ ساوه ۱ – ۱مقاومت البرز

فرش آرا مشهد ۳ – ۳ شرکت ملی حفاری ایران

هفته چهارم

گیتی پسند اصفهان ۸ – ۳ پارسیان شهرقدس

شهروند ساری ۱ – ۲ لبنیات ارژن شیراز

شهرداری ساوه ۲ – ۱ مقاومت قرچک

اهورا بهبهان۳ – ۳ مس سونگون ورزقان

محمدسیما قم ۰ – ۰  سن ایچ ساوه

شرکت ملی حفاری ایران ۲ –۰ آذرخش بندر عباس

مقاومت البرز ۲ – ۱ فرش آرا مشهد

هفته پنجم

پنجشنبه ۱۸/۵/۹۷
پارسیان شهرقدس ۲ -۴ شهروند ساری
مقاومت قرچک ۰ – ۳ گیتی پسند اصفهان
لبنیات ارژن شیراز ۵ – ۱ اهورا بهبهان
سن ایچ ساوه ۶ – ۳ شهرداری ساوه
فرش آرا مشهد ۱ – ۲ سوهان محمد سیما قم
آذرخش بندرعباس ۱ – ۱ مقاومت البرز
پنجشنبه ۲۶/۷/۹۷
ساعت ۱۶۰۰
مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران
هفته ششم
پنجشنبه۲۵/۵/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک ۲ -۱ پارسان شهر قدس
اهورا بهبهان ۳ -۴ شهروند ساری
گیتی پسند اصفهان۴ – ۲ سن ایچ ساوه
جمعه ۲۶/۵/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران۱ – ۱ لبنیات ارژن شیراز
شهرداری ساوه۲ – ۴ فرش ارا مشهد
مقاومت البرز ۴ – ۲ مس سونگون ورزقان
سوهان محمد سیما قم ۶ -۱ آذرخش بندرعباس
هفته هفتم
پنجشنبه ۱/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان ۷ – ۲ سوهان محمد سیما قم
آذرخش بندرعباس ۲ – ۲ شهرداری ساوه
جمعه ۲/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
شهروند ساری ۴ – ۴ شرکت ملی حفاری ایران
فرش آرا مشهد ۱ – ۴ گیتی پسند اصفهان
لبنیات ارژن شیراز ۵ – ۰ مقاومت البرز
سن ایچ ساوه ۳ – ۱ مقاومت قرچک
پارسیان شهر قدس ۸ – ۳ اهوارا بهبهان
هفته هشتم
پنجشنبه ۸/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری ساوه ۳ – ۴ مس سونگون ورزقان
سوهان محمد سیما قم ۳ – ۲ لبنیات ارژن شیراز
جمعه ۹/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک۲ – ۰فرش آرا مشهد
مقاومت البرز ۱ -۳ شهروند ساری
گیتی پسند اصفهان ۵-۴ آذرخش بندرعباس
شرکت ملی حفاری ایران ۳-۲ اهورا بهبهان
سن ایچ ساوه۳-۲ پارسیان شهر قدس
هفته نهم
پنجشنبه ۱۵/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان ۴ – ۳ گیتی پسند اصفهان
ساعت ۱۸:۰۰
فرش ارا مشهد ۴ – ۱ سن ایچ ساوه
اهورا بهبهان ۳ – ۸ مقاومت البرز
آذرخش بندرعباس ۳ – ۱ مقاومت قرچک
شهروند ساری ۷ – ۱ سوهان محمد سیما قم
پارسیان شهر قدس ۳ – ۳ شرکت مل یحفاری ایران
لبنیات ارژن شیراز ۲ – ۲ شهرداری ساوه
هفته دهم
پنجشنبه ۲۲/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان ۶ – ۲ لبنیات ارژن شیراز
شهرداری ساوه ۱ – ۴ شهروند ساری
جمعه۲۳/۶/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
سن ایچ ساوه ۷ – ۳ آذرخش بندرعباس
سوهان محمد سیما قم ۷ – ۵ اهورا بهبهان
مقاومت قرچک ۱ – ۵ مس سونگون ورزقان
مقاومت البرز ۲ – ۱ شرکت ملی حفاری ایران
فرش آرا مشهد ۳ – ۲ پارسیان شهر قدس
هفته یازدهم
پنجشنبه ۵/۷/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس ۴ – ۳ مقاومت البرز
آذرخش بندرعباس ۱ – ۳ فرش ارا مشهد
شرکت ملی حفاری ایران ۷ – ۲ سوهان محمد سیما قم
مس سونگون ورزقان ۱ – ۱ سن ایچ ساوه
اهورا بهبهان ۴ – ۴ شهرداری ساوه
لبنیات ارژن شیراز ۳ – ۳ مقاومت قرچک
شهروند ساری ۳ – ۲ گیتی پسند اصفهان
هفته دوازدهم
پنجشنبه۱۲/۷/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
آذرخش بندرعباس ۳ – ۱ پارسیان شهر قدس
سوهان محمد سیما قم ۲ – ۲ مقاومت البرز
فرش آرا مشهد ۳ – ۵ مس سونگون ورزقان
شهرداری ساوه ۳ – ۳ شرکت ملی حفاری ایران
مقاومت قرچک ۴ – ۳ شهروند ساری
گیتی پسند اصفهان ۸ – ۳ اهورا بهبهان
جمعه ۱۳/۷/۹۷
سن ایچ ساوه ۳ – ۱ لبنیات ارژن شیراز
هفته سیزدهم
پنجشنبه ۱۹/۷/۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس ۲ – ۳ سوهان محمد سیما قم
مس سونگون ورزقان ۶ – ۴ آذرخش بندرعباس
مقاومت البرز ۶ – ۳ شهرداری ساوه
لبنیات ارژن شیراز ۲ – ۳ فرش آرا مشهد
ملی حفاری اهواز ۲ – ۳ گیتی پسند اصفهان
شهروند ساری ۳ – ۲ سن ایچ ساوه
اهورا بهبهان ۲ – ۲ مقاومت قرچک

هفته چهاردهم

جمعه ۱۱ آبان

ساعت ۱۶

شهروند ساری ۲ – ۴ فرش آرای مشهد

مس سونگون ورزقان ۷ -۲ پارسیان شهرقدس

ارژن شیراز۱ – ۳ آذرخش بندرعباس

مقاومت البرز ۳ – ۴  گیتی پسند اصفهان

ملی حفاری اهواز ۳ – ۱ مقاومت قرچک

اهورا بهبهان ۲- ۲ سن ایچ ساوه

سوهان محمد سیمای قم ۵ – ۴ شهرداری ساوه

هفته پانزدهم

جمعه ۱۸ آبان

ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس۳ – ۳ شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان ۲ – ۱ ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس ۵ – ۳ شهروند ساری

گیتی پسند اصفهان ۴ – ۱ سوهان محمد سیمای قم

مقاومت قرچک ۵ – ۱ مقاومت البرز

فرش آرای مشهد ۳ – ۱ اهورای بهبهان

سن ایچ ساوه ۳ – ۵ ملی حفاری اهواز

هفته شانزدهم

پنجشنبه ۲۴ آبان

ساعت ۱۶

شهروند ساری ۳ – ۳ مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه ۲ – ۳ گیتی پسند اصفهان

سوهان محمد سیمای قم ۳ – ۴ مقاومت قرچک

اهورا بهبهان ۳ – ۲ آذرخش بندرعباس

ارژن شیراز ۵ – ۴ پارسیان شهرقدس

مقاومت البرز ۱ – ۰ سن ایچ ساوه

ملی حفاری اهواز ۳ – ۳ فرش آرای مشهد

هفته هفدهم

جمعه ۲ آذر

ساعت ۱۶

مس سونگون ورزقان ۴ – ۰ اهورا بهبهان

پارسیان شهر قدس ۰ – ۱ گیتی پسند اصفهان

ارژن شیراز ۰ – ۰ شهروند ساری

مقاومت قرچک ۲ – ۲ شهرداری ساوه

سن ایچ ساوه ۴ – ۲ سوهان محمد سیما قم

آذرخش بندرعباس ۲ – ۲ ملی حفاری اهواز

فرش آرای مشهد ۵ – ۳ مقاومت البرز

هفته هجدهم

پنجشنبه ۸ آذر

ساعت ۱۶

شهروند ساری ۶ – ۶ پارسیان شهر قدس

گیتی پسند اصفهان ۶- ۳ مقاومت قرچک

اهورا بهبهان۳ -۱ ارژن شیراز

شهرداری ساوه ۱– ۴ سن ایچ ساوه

سوهان محمد سیما قم ۵- ۳ فرش آرای مشهد

مقاومت البرز ۳ – ۴ آذرخش بندرعباس

ملی حفاری اهواز ۳ – ۳ مس سونگون ورزقان

هفته نوزدهم

یکشنبه ۱۸ آذر

ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس ۳ – ۱ مقاومت قرچک

شهروند ساری ۵ – ۴ اهورا بهبهان

سن ایچ ساوه ۲ – ۴ گیتی پسند اصفهان

ارزن شیراز ۵ – ۰ ملی حفاری اهواز

فرش آرای مشهد ۸ – ۳ شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان ۶ – ۱ مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس ۱ – ۲ سوهان محمد سیمای قم

هفته بیستم

شنبه ۲۴ آذر

ساعت ۱۶

سوهان محمد سیمای قم ۵ – ۶ مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه ۵ – ۳ آذرخش بندرعباس

ملی حفاری اهواز ۳ – ۱ شهروندساری

گیتی پسند اصفهان ۵ – ۲ فرش آرای مشهد

مقاومت البرز ۳ – ۱ ارژن شیراز

مقاومت قرچک ۴ – ۵ سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان ۵ – ۴ پارسیان شهر قدس

هفته بیست و یکم

جمعه ۳۰ آذر

ساعت ۱۶

مس سونگون ۳ – ۰ شهرداری ساوه

ارژن شیراز ۱- ۳ سوهان محمد سیمای قم

فرش آرای مشهد ۰- ۱مقاومت قرچک

شهروند ساری۶- ۶مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس ۴- ۷گیتی پسند اصفهان

اهورا بههبان ۴- ۳ملی حفاری اهواز

پارسیان شهر قدس۶- ۲سن ایچ ساوه

هفته بیست و دوم

چهارشنبه ۵ دی ماه

ساعت ۱۶

گیتی پسند اصفهان ۵- ۴ مس سونگون ورزقان

سن ایچ ساوه۳ – ۱ فرش آرای مشهد

مقاومت البرز ۳ – ۱ اهورا بهبهان

مقاومت قرچک ۱ – ۱ آذرخش بندرعباس

سوهان محمد سیمای قم۳ – ۲ شهروند ساری

ملی حفاری اهواز ۳ – ۲ پارسیان شهرقدس

شهرداری ساوه ۳ – ۴ ارژن شیراز

هفته بیست و سوم

سه شنبه ۱۱ دی ماه

ساعت ۱۶

ارزن شیراز  یک – ۲ گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری ۵ – ۲ شهرداری ساوه

آذرخش بندرعباس ۸ – ۶ سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان ۲ – ۲ سوهان محمد سیمای قم

مس سونگون ورزقان  ۵ – ۲ مقاومت قرچک

ملی حفاری اهواز۲ – ۱ مقاومت البرز

پارسیان شهرقدس ۲- ۳ فرش آرای مشهد

هفته بیست و چهارم

یکشنبه ۱۶ دی ماه

ساعت ۱۶

مقاومت البرز ۴- ۱ پارسیان شهرقدس

فرش آرای مشهد ۱ – ۰ آذرخش بندرعباس

سوهان محمد سیمای قم ۱ -۲ ملی حفاری اهواز

سن ایچ ساوه ۱- ۱ مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه۵ – ۹ اهورا بهبهان

مقاومت قرچک ۲- ۲ ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان ۰- ۳ شهروند ساری ( نیمه تمام )

این دیدار با رای کمیته انصباطی ۳-۰ به سود شهروند شد.

هفته بیست و پنجم

جمعه ۲۱ دی ماه

ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس ۷-۵ آذرخش بندرعباس

مقاومت البرز ۲-۲ سوهان محمد سیمای قم

مس سونگون ورزقان ۱-۵ فرش آرای مشهد

ملی حفاری اهواز ۳-۱ شهرداری ساوه

ارزن شیراز ۱-۲ سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان ۲-۷ گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری ۴-۴ مقاومت قرچک

هفته بیست و ششم

پنجشنبه ۲۷ دیماه

ساعت ۱۶

سوهان محمد سیمای قم ۲- ۲پارسیان شهر قدس

سن ایچ ساوه۵ -۳شهروند ساری

شهرداری ساوه۵- ۳مقاومت البرز

فرش آرای مشهد۳-۱ ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان۷- ۴ملی حفاری اهواز

آذرخش بندرعباس۳- ۳مس سونگون ورزقان

مقاومت قرچک۳-۴ اهورا بهبهان

منبع نتایج: خانه فوتسال

افزودن دیدگاه