برنامه کامل دور رفت لیگ برتر فوتسال بانوان ۹۷ !

0
407

فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان ایران با حضور ۱۴ تیم برگزار می شود که ۴ تیم از این جمع تهرانی هستند و حضور ۲ تیم شیرازی در سطح اول فوتسال بانوان کشور جالب توجه است .

هفته اول / جمعه ۵ مرداد :

سیاه جامگان مشهد – پیام نور تهران
ملی حفاری خوزستان – دانشگاه آزاد تهران
پاسارگاد زنجان – دختران کویر کرمان
شهرداری رشت – پارس آرا شیراز
نگین شبنم تهران – پویندگان صنعت فجر شیراز
استقلال ساری – پالایش نفت آبادان
مس رفسنجان – جنوب غرب تهران

هفته دوم / جمعه ۱۲ مرداد :

ملی حفاری خوزستان – سیاه جامگان مشهد
دختران کویر کرمان – پیام نور تهران
دانشگاه آزاد تهران – شهرداری رشت
صنعت فجر شیراز – پاسارگاد زنجان
پارس آرا شیراز – استقلال ساری
جنوب غرب تهران – نگین شبنم تهران
پالایش نفت آبادان – مس رفسنجان

هفته سوم / جمعه ۱۹ مرداد :

سیاه جامگان مشهد – دختران کویر کرمان
شهرداری رشت – ملی حفاری خوزستان
پیام نور تهران – صنعت فجر شیراز
استقلال ساری – دانشگاه آزاد تهران
پاسارگاد زنجان – جنوب غرب تهران
مس رفسنجان – پارس آرا شیراز
نگین شبنم تهران – پالایش نفت آبادان

هفته چهارم / جمعه ۲۶ مرداد :

شهرداری رشت – سیاه جامگان مشهد
صنعت فجر شیراز – دختران کویر کرمان
ملی حفاری خوزستان – استقلال ساری
جنوب غرب تهران – پیام نور تهران
دانشگاه آزاد تهران – مس رفسنجان
پالایش نفت آبادان – پاسارگاد زنجان
پارس آرا شیراز – نگین شبنم تهران

هفته پنجم / جمعه ۲ شهریور :

سیاه جامگان مشهد – صنعت فجر شیراز

استقلال ساری – شهرداری رشت
دختران کویر کرمان – جنوب غرب تهران
مس رفسنجان – ملی حفاری خوزستان
پیام نور تهران – پالایش نفت آبادان
نگین شبنم تهران – دانشگاه آزاد تهران
پاسارگاد زنجان – پارس آرا شیراز

هفته ششم / جمعه ۹ شهریور :

استقلال ساری – سیاه جامگان مشهد
جنوب غرب تهران – صنعت فجر شیراز

شهرداری رشت – مس رفسنجان
پالایش نفت آبادان – دختران کویر کرمان
ملی حفاری خوزستان – نگین شبنم تهران
پارس آرا شیراز – پیام نور تهران
دانشگاه آزاد تهران – پاسارگاد زنجان

هفته هفتم / جمعه ۱۶ شهریور :

سیاه جامگان مشهد – جنوب غرب تهران
مس رفسنجان – استقلال ساری
صنعت فجر شیراز – پالایش نفت آبادان
نگین شبنم تهران – شهرداری رشت
دختران کویر کرمان – پارس آرا شیراز
پاسارگاد زنجان – ملی حفاری خوزستان
پیام نور تهران – دانشگاه آزاد تهران

هفته هشتم / جمعه ۲۳ شهریور :

مس رفسنجان – سیاه جامگان مشهد
پالایش نفت آبادان – جنوب غرب تهران
استقلال ساری – نگین شبنم تهران
پارس آرا شیراز – صنعت فجر شیراز
شهرداری رشت – پاسارگاد زنجان
دانشگاه آزاد تهران – دختران کویر کرمان
ملی حفاری خوزستان – پیام نور تهران

هفته نهم / یکشنبه اول مهر :

سیاه جامگان مشهد – پالایش نفت آبادان
نگین شبنم تهران – مس رفسنجان
جنوب غرب تهران – پارس آرا شیراز
پاسارگاد زنجان – استقلال ساری
صنعت فجر شیراز – دانشگاه آزاد تهران
پیام نور تهران – شهرداری رشت
دختران کویر کرمان – ملی حفاری خوزستان

هفته دهم / جمعه ۶ مهر :

نگین شبنم تهران – سیاه جامگان مشهد
پارس آرا شیراز – پالایش نفت آبادان
مس رفسنجان – پاسارگاد زنجان
دانشگاه آزاد تهران – جنوب غرب تهران
استقلال ساری – پیام نور تهران
ملی حفاری خوزستان – صنعت فجر شیراز
شهرداری رشت – دختران کویر کرمان

هفته یازدهم / جمعه ۱۳ مهر :

سیاه جامگان مشهد – پارس آرا شیراز
پاسارگاد زنجان – نگین شبنم تهران
پالایش نفت آبادان – دانشگاه آزاد تهران
پیام نور تهران – مس رفسنجان
جنوب غرب تهران – ملی حفاری خوزستان
دختران کویر کرمان – استقلال ساری
صنعت فجر شیراز – شهرداری رشت

هفته دوازدهم / جمعه ۲۰ مهر :

پاسارگاد زنجان – سیاه جامگان مشهد
دانشگاه آزاد تهران – پارس آرا شیراز
نگین شبنم تهران – پیام نور تهران
ملی حفاری خوزستان – پالایش نفت آبادان
مس رفسنجان – دختران کویر کرمان
شهرداری رشت – جنوب غرب تهران
استقلال ساری – صنعت فجر شیراز

هفته سیزدهم / جمعه۲۷ مهر :

سیاه جامگان مشهد – دانشگاه آزاد تهران
پیام نور تهران – پاسارگاد زنجان
پارس آرا شیراز – ملی حفاری خوزستان
دختران کویر کرمان – نگین شبنم تهران
پالایش نفت آبادان – شهرداری رشت
صنعت فجر شیراز – مس رفسنجان
جنوب غرب تهران – استقلال ساری

اخبار را حرفه ای دبنال کنید !

افزودن دیدگاه