برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال !

0
766

مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال امروز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد که برنامه نیم فصل اول این مسابقات به این ترتیب است :

هفته اول
سهمیه استان تهران ( تاسیسات ) – مس سونگون
شهرداری ساوه – آتلیه قم
آذرخش بندرعباس – ارژن شیراز
گیتی پسند – مقاومت البرز
مقاومت قرچک – حفاری اهواز
سن ایچ ساوه – اهورا
فرش آرا مشهد – شهروند ساری

هفته دوم
شهرداری ساوه – سهیمه استان تهران ( تاسیسات )
ارژن شیراز – مس سونگون
آتلیه قم – گیتی پسند
شهروند – آذرخش

مقاومت البرز – مقاومت قرچک
اهورا – فرش آرا
حفاری – سن ایچ

هفته سوم
سهمیه استان تهران( تاسیسات ) – ارژن
گیتی پسند – شهرداری ساوه
مس – شهروند
مقاومت قرچک – آتلیه
آذرخش – اهورا
سن ایچ – مقاومت البرز
فرش آرا – حفاری

هفته چهارم
گیتی پسند – سهیمه استان تهران ( تاسیسات )
شهروند ساری – ارژن
شهرداری ساوه – مقاومت قرچک
اهورا – مس
آتلیه – سن ایچ
حفاری – آذرخش
مقاومت البرز – فرش آرا

هفته پنجم
سهمیه استان تهران ( تاسیسات ) – شهروند ساری
مقاومت قرچک – گیتی پسند
ارژن شیراز – اهورا
سن ایچ – شهرداری ساوه
مس – حفاری
فرش آرا – آتلیه
آذرخش – مقاومت البرز

ـ هفته ششم
مقاومت قرچک – سهیمه استان تهران (تاسیسات)
* اهورا – شهروند ساری
* گیتی پسند – سن ایچ
* حفاری – ارژن
* شهرداری ساوه – فرش آرا
* مقاومت البرز – مس
* آتلیه – آذرخش

هفته هفتم
سهمیه استان تهران ( تاسیسات ) – اهورا
سن ایچ – مقاومت قرچک
شهروند ساری – حفاری
فرش آرا – گیتی پسند
ارژن – مقاومت البرز
آذرخش – شهرداری ساوه
مس – آتلیه

هفته هشتم
سن ایچ – سهمیه استان تهران ( تاسیسات )
حفاری – اهورا
مقاومت قرچک – فرش آرا
مقاومت البرز – شهروند
گیتی پسند – آذرخش
آتلیه – ارژن
شهرداری ساوه – مس

هفته نهم
سهمیه استان تهران ( تاسیسات ) – حفاری
فرش آرا – سن اینچ

اهورا – مقاومت
آذرخش – مقاومت قرچک
شهروند – آتلیه
مس – گیتی پسند
ارژن – شهرداری ساوه

هفته دهم
فرش آرا – سهمیه استان تهران ( تاسیسات )
مقاومت البرز – حفاری
سن ایچ – آذرخش
آتلیه – اهورا
مقاومت قرچک – مس
شهرداری ساوه – شهروند
گیتی پسند – ارژن

هفته یازدهم
سهیمه استان تهران ( تاسیسات ) – مقاومت البرز
آذرخش – فرش آرا
حفاری – آتلیه
مس – سن ایچ
اهورا – شهرداری ساوه
ارژن – مقاومت قرچک
شهروند – گیتی پسند

هفته دوازدهم
آذرخش – سهمیه استان تهران ( تاسیسات )
آتلیه – مقاومت البرز
فرش آرا – مس
شهرداری ساوه – حفاری
سن ایچ – ارژن
گیتی پسند – اهورا
مقاومت قرچک – شهروند

هفته سیزدهم
سهمیه استان تهران ( تاسیسات ) – آتلیه
مس – آذرخش
مقاومت البرز – شهرداری ساوه
ارژن – فرش آرا
حفاری – گیتی پسند
شهروند – سن ایچ
اهورا – مقاومت قرچک

اسامی تیم های میزبان اول آمده است .

افزودن دیدگاه