برنامه بازیهای لیگهای پایه در سال ۹۷ !

0
737

جدول زمانی برگزاری لیگ های پایه کشوری درسال ۹۷

نونهالان :
مناطق : ۲۲ /۴ /۹۷ تا ۲۶ /۴ /۹۷

نوجوانان
مناطق : ۱۶ /۴ /۹۷ تا ۲۰ /۴ /۹۷
دسته اول : ۹ / ۴ / ۹۷ لغایت ۱۴ /۴ /۹۷
لیگ برتر : ۲ / ۴ / ۹۷ تا ۷ / ۴ /۹۷
نهایی ۹۷/۵/۷  تا  ۹۷/۵/۹۷

جوانان
مناطق : ۶ / ۴ / ۹۷ تا ۱۱ / ۴ / ۹۷
نهایی ۴ /۵ /۹۷ تا ۶/ ۵ /۹۷

دسته اول : ۱۶ / ۵ /۹۷ تا ۲۰ / ۵ / ۹۷
نهایی ۷ / ۶ /۹۷ تا  ۹ / ۶ /۹۷

لیگ برتر : ۲۷ / ۵ /۹۷  تا  ۳۱ / ۵ /۹۷
نهایی ۱۵ /۶ /۹۷  تا  ۱۷ /۶ /۹۷

امیدها

مناطق : ۲۵/ ۴ /۹۷  تا  ۲۹ / ۴ / ۹۷
نهایی ۱/ ۶ / ۹۷  تا  ۵ / ۶ /۹۷

دسته اول : ۱ /۴ /۹۷  تا  ۵/۴ /۹۷
نهایی ۱ /۵ / ۹۷  تا  ۳ / ۵ /۹۷

لیگ برتر ۱ /۲ / ۹۷  تا  ۵ / ۲ /۹۷
نهایی ۱۹ / ۲ / ۹۷  تا  ۲۳ / ۲/ ۹۷

اخبار را حرفه ای دنبالا کنید !

 

افزودن دیدگاه