جام باشگاه های آسیا ۲۰۱۸ | اندونزی

گروه اول | A

رتبهباشگاهبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱ژاپن۲۲۰۰۱۰۱۹۶
۲اندونزی۲۱۱۰۱۱۴۷۴
۳چین۲۰۱۱۴۹۱
۴میانمار۲۰۰۲۱۱۲-۱۱۰

چهارشنبه | ۱۰ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | میانمار ۱ _ اندونزی ۸

_______________________

چهارشنبه | ۱۰ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | ژاپن ۶ _ چین ۱

_______________________

جمعه | ۱۲ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | اندونزی ۳ _ چین ۳

_______________________

جمعه | ۱۲ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | میانمار ۰ _ ژاپن ۴

_______________________

یکشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | چین _ میانمار

_______________________

یکشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | اندوزی _ ژاپن

گروه دوم | B

رتبهباشگاهبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱ امارات۲۱۱۰۱۰۳۷۴
۲عراق۲۱۱۰۵۴۱۴
۳ویتنام۲۱۰۱۱۳۵۸۳
۴کره جنوبی۲۰۰۲۳۱۹-۱۶۰

چهارشنبه | ۱۰ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | کره جنوبی ۱ _ ویتنام ۱۰

_______________________

چهارشنبه | ۱۰ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | امارات ۱ _ عراق ۱

_______________________

جمعه | ۱۲ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | ویتنام ۳ _ عراق ۴

_______________________

جمعه | ۱۲ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | امارات ۹ _ کره جنوبی ۲

_______________________

یکشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | ویتنام _ امارات

_______________________

یکشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | عراق _ کره جنوبی

گروه سوم | C

رتبهباشگاهبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱ تایلند۲۲۰۰۱۴۳۱۱۶
۲قرقیزستان۲۱۰۱۵۶۳
۳قطر۱۰۰۱۱۴۰
۴استرالیا۱۰۰۱۲۹۰

پنجشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر |  تایلند ۹ _ استرالیا ۲

_______________________

پنجشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | قطر ۱ _ قرقیزستان ۴

_______________________

شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | تایلند ۵ _ قرقیزستان ۱

_______________________

شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | قطر _ استرالیا

_______________________

دوشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | تایلند _ قطر

_______________________

دوشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | قرقیزستان _ استرالیا

گروه چهارم | D

رتبهباشگاهبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱ ایران۲۲۰۰۱۸۳۱۵۶
۲لبنان۲۲۰۰۱۵۳۱۲۶
۳ازبکستان۲۰۰۲۲۱۳-۱۱۰
۴تاجیکستان۲۰۰۲۴۲۰-۱۶۰

پنجشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | ایران ۹ _ تاجیکستان ۲

_______________________

پنجشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | لبنان ۴ _ ازبکستان ۱

_______________________

شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ ظهر | ایران ۹ _ ازبکستان ۱

_______________________

شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | لبنان ۱۱ _ تاجیکستان ۲

_______________________

دوشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | ایران _ لبنان

_______________________

دوشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ عصر | ازبکستان _ تاجیکستان

حواشی بازی مس سونگون و سیپار تاجیکستان !